Pčelarska udruga Zrinski

Djelatnosti: Udruga

KONTAKTIRAJTE Pčelarska udruga Zrinski

 

Pčelarska udruga Zrinski

EN

Name: “Zrinski” beekeepers’ association

City/Municipality: Slavonski Brod

County: Brod-Posavina

Activity: production of honey and honey products

DE

Name:  Imkerverband “Zrinski”

Stadt/Gemeinde: Slavonski Brod

Landkreis: Brodsko-Posavska

Aktivitäten: Herstellung von Honig und Honigprodukten