O “Slavonskoj košarici”

O klasteru

Turistički klaster „Slavonski Brod“ osnovan u listopadu 2011. od strane Grada Slavonskog Broda. Suosnivači su mu Razvojna agencija grada Slavonskog Broda i Turistička zajednica grada Slavonskog Broda. Odmah po osnivanju, u klaster se umrežilo 28 članova s područja grada.

Već u siječnju 2012. klaster je postao regionalan jer su se u njega učlanili i subjekti iz dijelova regije Slavonije kojim je povodom i promijenio ime u turistički klaster „Slavonska košarica“.

Danas klaster broji 118 članova s područja svih 5 županija koje teritorijalno pripadaju regiji Slavoniji i najveći je hrvatski turistički klaster. U njega su umreženi proizvođači hrane i pića, pružatelji turističkih usluga, predstavnici javnog, školsko-obrazovnog i znanstvenog sektora te jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave. Sjedište klastera je u Slavonskom Brodu, a kao njegov osnovni cilj može se navesti unapređenje turističke djelatnosti na prostorima istočne Hrvatske.

Klaster svoje aktivnosti obavlja u različitim područjima politike, uključujući održavanje edukacijskih radionica za članove, nastupe na sajmovima i drugim događanjima koja se odvijaju na turističkim tržištima, promociju i distribuciju proizvoda članova te stvaranje i plasman integralnih tematskih turističkih proizvoda.

Tijekom posljednjih nekoliko godina klaster je na turističkim tržištima postao prepoznatljiv po „tematskim slavonskim košaricama“ koje plasira na tržište, a čija su sastavnica tradicionalna slavonska košara i proizvodi članova klastera u njoj. Osim toga, proizvodi članova klastera koji se bave proizvodnjom prodaju se na malo i u Turističko-informativnom centru Turističke zajednice grada Slavonskog Broda koji se nalazi na središnjem gradskom trgu.

Klaster ima potpisan ugovor o strateškom partnerstvu s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Osijeku s kojim surađuje u različitim segmentima djelovanja.

Članovi klastera po kategorijama

Obiteljsko-poljoprivredna gospodarstva
Obrti, domaća radinost i kuće za odmor
Društva
Obrazovne institucije
Turističke zajednice
Ostale javne institucije
Udruge i zadruge
Jedinice lokalne uprave i samouprave
Fizičke osobe

EN

About the cluster

The “Slavonski Brod” tourist cluster was founded in October 2011 by the City of Slavonski Brod. Its co-founders are the Development Agency of the City of Slavonski Brod and the Tourist Board of the City of Slavonski Brod. Immediately after its establishment, 28 members from the city area joined the cluster.

As early as in January 2012, the cluster became regional because it included members from parts of the region of Slavonia, which is when it changed its name to the “Slavonska košarica” (Slavonian Basket) tourist cluster.

Today, the cluster has 118 members from all five counties that territorially belong to the region of Slavonia, and is the largest tourist cluster in Croatia. It includes food and beverage producers, tourism service providers, representatives of the public, school-educational and scientific sectors, and local and regional government and self-government units. The seat of the cluster is in Slavonski Brod, and its main goal is the improvement of tourism in eastern Croatia.

The cluster carries out its activities in various policy areas, including holding educational workshops for members, attending fairs and other events taking place in tourism markets, promotion and distribution of members’ products, and creation and placement of integral thematic tourism products.

During the last few years, the cluster has become recognizable in the tourist markets by the “themed Slavonian baskets” it places on the market, and whose components are the traditional Slavonian basket and the products of its cluster members. In addition, the products of the cluster members engaged in production are also sold at retail in the Tourist Information Center of the Tourist Board of the City of Slavonski Brod, which is located in the central city square.

The cluster has signed a strategic partnership agreement with the Faculty of Economics, University of Osijek, with which it cooperates in various segments of activities.

Cluster members by category

Family farms
Trades, household industry and holiday homes
Companies
Educational institutions
Tourist boards
Other public institutions
Associations and cooperatives
Local government units and self-government units
Natural persons

DE

Über den Cluster

Der Touristencluster “Slavonski Brod” wurde im Oktober 2011 von der Stadt Slavonski Brod gegründet . Die Mitbegründer sind die Entwicklungsagentur der Stadt Slavonski Brod und der Tourismusverband der Stadt Slavonski Brod. Unmittelbar nach seiner Gründung schlossen sich 28 Mitglieder aus dem Stadtgebiet dem Cluster an.

Bereits im Januar 2012 wurde der Cluster regional, da er Mitglieder aus Teilen der Region Slawonien umfasste. Bei dieser Gelegenheit änderte er seinen Namen in Touristencluster “Slavonska košarica”.

Heute hat der Cluster 118 Mitglieder aus allen 5 Landkreisen, die territorial zur Region Slawonien gehören, und ist der größte kroatische Touristencluster. Es umfasst Lebensmittel- und Getränkehersteller, Tourismusdienstleister, Vertreter der Öffentlichkeit, des schulischen und wissenschaftlichen Sektors sowie lokale und regionale Regierungs- und Selbstverwaltungseinheiten. Der Sitz des Clusters befindet sich in Slavonski Brod, und sein Hauptziel ist die Verbesserung des Tourismus in Ostkroatien.

Der Cluster übt seine Aktivitäten in verschiedenen Politikbereichen aus, darunter Bildungsworkshops für Mitglieder, Auftritte auf Messen und anderen Veranstaltungen auf Tourismusmärkten, Förderung und Vertrieb von Produkten der Mitglieder sowie die Schaffung und Platzierung integrierter thematischer Tourismusprodukte.
In den letzten Jahren wurde der Cluster auf den Tourismusmärkten an den “themenbezogenen slawonischen Körben” erkennbar, die er auf den Markt bringt und deren Bestandteile der traditionelle slawonische Korb und die Produkte der Clustermitglieder darin sind. Darüber hinaus werden die Produkte von Clustermitgliedern, die in der Produktion tätig sind, im Einzelhandelsinformationszentrum des Tourismusverbandes der Stadt Slavonski Brod, das sich auf dem zentralen Stadtplatz befindet, im Einzelhandel verkauft.

Der Cluster hat eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Osijek unterzeichnet, mit der er in verschiedenen Tätigkeitsbereichen zusammenarbeitet.

Clustermitglieder nach Kategorie
Familienbetriebe
Kunsthandwerke, Homecraft und Ferienhäuser
Gesellschaften
Bildungsinstitutionen
Touristengemeinschaften
Andere öffentliche Einrichtungen
Verbände und Genossenschaften
Kommunal- und Selbstverwaltungseinheiten
Natürliche Personen